TOPlist

VOP Internet

všeobecné obchodní podmínky- Internet

                                 

Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a postupy uzavírání smluv o poskytování těchto služeb:
firmou Martin Kuchař - SERVISNET Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené
mezi firmou Martin Kuchař – SERVISNET jako Poskytovatelem těchto služeb a Účastníkem jako uživatelem těchto služeb, který splňuje dané podmínky pro vymezený okruh účastníků.

1. Vymezení základních pojmů
Pro účely těchto podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů:
1.1. Účastník – fyzická osoba oprávněná k uzavření smlouvy (tato osoba musí být starší 18-ti let a musí mít trvalé bydliště na území ČR) nebo právnická osoba oprávněná k uzavření smlouvy (tato osoba musí být zapsána v Obchodním rejstříku a musí mít sídlo na území ČR) a provádění změn smluv v oblasti služeb nabízených.
1.2. Technicky způsobilý zástupce účastníka - osoba na straně účastníka, která je při instalaci a provozu služby určena k zajištění potřebné součinnosti /např. zabezpečení přístupu k propůjčenému, resp. zakoupenému zařízení, telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace funkčnosti koncového zařízení a případných závad/, tento zástupce musí být uveden jako zástupce účastníka ve smlouvě.
1.3. Propůjčené zařízení - zařízení, jež v rámci poskytovaných služeb poskytovatel umístil v prostorách účastníka a s jehož pomocí poskytuje účastníkovi sjednané služby.
1.4. Zakoupené zařízení - zařízení, jež si účastníka zakoupil od poskytovatele a je ve vlastnictví účastníka.
1.5. Subdodavatel poskytovatele - třetí strana, jež pro účely plnění této smlouvy vykonává některé práce a výkony plynoucí ze smluvního vztahu mezi ní a poskytovatelem.
1.6. Registrace služby - okamžik, kdy došlo ze strany poskytovatele ke zprovoznění účastníkem objednané služby.
1.7. Ceník - seznam cen služeb elektronických komunikací.
1.8. Cena - cena za poskytované služby elektronických komunikací.
1.9. Předávací protokol - písemný dokument obsahující specifické technické a další podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. Předávací protokol služby tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.
1.10. Poskytovatel – Martin Kuchař - SERVISNET, se sídlem v Masarykova 336, Koryčany, PSČ 768 05, identifikační číslo 70471720, která na základě smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a v rámci povolení udělených Českým Telekomunikačním úřadem  poskytuje nebo zajišťuje poskytování služeb elektronických komunikací třetím osobám – účastníkům.
1.11. Reklamace - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté služby u poskytovatele.
1.12. Služba – služba elektronických komunikací je poskytována na základě smlouvy.
1.13. Smlouva - smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, uzavřená v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., elektronických komunikací
1.14. Smluvní strana - podle okolností buď poskytovatel, nebo účastník.
1.15. Účastník - fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb elektronických komunikací poskytovatele na základě smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.
1.16. Všeobecné podmínky - dokument stanovící všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací firmou Martin Kuchař – SERVISNET
1.17. Zúčtovacím období - základní období, za které se provádí vyúčtování ceny za službu elektronických komunikací.

2. Předmět smlouvy
Poskytovatel poskytuje následující služby elektronických komunikací:
2.1. Připojení k síti Internet pevným způsobem nebo mikrovlnným spojem ve volném p á s m u o frekvenci 2,4GHz, 5GHz a 10GHz, případně další specifikované ve smlouvě.

3. Závazky poskytovatele
3.1. Poskytovatel poskytuje účastníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací.
3.2. Poskytovatel je povinen odstraňovat případné závady, které se při poskytování služby projeví, přičemž je oprávněn užívat i plnění subdodavatelů.
Účastník je povinen zajistit po předchozím upozornění bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé osoby účastníka, pokud je nutné pro lokalizaci a odstranění závady. Poskytovatel je ve výše uvedených případech oprávněn za přítomnosti technicky způsobilé osoby účastníka ke vstupu do prostor účastníka. Pokud účastník nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení, poskytovatel může odepřít účastníkovi vrácení poměrné části měsíčních úhrad a poplatků.
3.3. Poskytovatel (Subdodavatel poskytovatele) zajišťuje servis a případné opravy poruch propůjčených, event. zakoupených zařízení pouze v pracovních dnech do 48 hodin od nahlášení poruchy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Odpovídá-li za poruchu nebo vadu služby účastník nebo se oznámení účastníka ukáže jako nepravdivé, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi náklady, jež mu v souvislosti s odstraněním takové poruchy nebo vady vznikly.
3.4. Poskytovatel neodpovídá účastníkovi za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytovaných prací a služeb. Dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci a neodpovídá za závady na jednotné telekomunikační síti ani za jejich důsledky.
3.5. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem účastníka vyrozumí.
3.6. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí poskytovatel s předstihem účastníkovi písemně nebo jiným vhodným způsobem.
3.7. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve předávacím protokolu.
3.8. Poskytovatel odpovídá za to, že jím propůjčené či dodané zařízení bude mít platné technické a bezpečnostní atesty a v případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti bude mít požadovanou homologaci.

   4. Závazky účastník
4.1. Účastník odpovídá za to, že koncová zařízení, navazující na zařízení poskytovatele, budou mít platné technické a bezpečnostní atesty, v případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti budou mít požadovanou homologaci a budou připojena oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti telekomunikací. Jestliže účastník tyto podmínky nesplní a správa telekomunikací provoz takového zařízení zastaví nebo zakáže, nese účastník veškeré důsledky.
4.2. Účastník se zavazuje, že propůjčená zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele kamkoli přemísťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Účastník zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. Škodu způsobenou účastníkem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních nahradí účastník poskytovateli v plném rozsahu.
4.3. Je-li ve specifikaci služby uvedeno, že propůjčené zařízení podléhá zvláštnímu režimu provozu, platí následující:
4.3.1. Účastník umožní na místě kontrolu propůjčených zařízení orgánům celní správy, které mohou být doprovázeny orgány státu výroby nebo státu dodavatele, za účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami státu výroby či státu dodavatele zařízení.
4.3.2. Případné majetkové sankce plynoucí z porušení těchto pravidel a uložené orgány poskytovateli uhradí účastník.
4.4. Účastník nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, využívat zařízení od něho propůjčená nebo využívat služeb jim poskytovaných.
4.5. Účastník se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití propůjčených zařízení nebo poskytovaných služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá účastník.
4.6. Účastník se zavazuje zajistit, učinit poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení účastníka, pak ji účastník na požádání poskytovatele a na své náklady zajistí.
4.7. Účastník je povinen hlásit poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změn adres. Dozví-li se poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek, pak je oprávněn vypovědět smlouvu se zkrácenou, nejméně patnáctidenní lhůtou.
4.8. Účastník se zavazuje nezneužívat služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními.
4.9. Účastník se zavazuje, že v případě ukončení smlouvy, bude veškeré pronajaté zařízení navráceno poskytovateli, a to nejpozději do 7 dnů po ukončení smlouvy. V případě, že se účastník dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než 7 dnů, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, za kterou poskytovatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil.
4.10. Účastník se zavazuje, že pronajatý prostor bude zabezpečen a uzamčen proti vniknutí cizí osoby a poškození či odcizení nainstalovaného zařízení.
4.11. V případě porušení smluvní povinnosti ze strany účastníka je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu až do výše 500,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené poskytovatelem a uvedené na vyúčtování.

5. Cena a platební podmínky
5.1. Účastník se zavazuje na základě vyúčtování poskytovat úplatu za vlastní práce a služby poskytovatele. Vyúčtování může být i v jiné formě než tištěné, např. zaslané elektronickou poštou.
5.2. Ceny prací, služeb a dodávek jsou smluvní. Konkrétní výše jednotlivých poplatků je uvedena /vč. daně z přidané hodnoty/. Poskytovatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i cenu za více poskytnutých služeb a případně i cenu služeb poskytovaných třetí osobou, pokud je poskytovatel na základě dohody s touto třetí osobou oprávněn po účastníkovi cenu za tuto jinou službu požadovat.
5.3. Ceny a poplatky za služby účtuje poskytovatel následujícím způsobem:
5.3.1. u periodicky se opakujících služeb je zúčtovacím obdobím 1, 3, 6 nebo 12 měsíců.
5.3.2. jednorázové zřizovací poplatky jsou vyúčtovány po provedení dodávky a odpovídající činnosti.
5.3.3. pravidelné měsíční poplatky za služby poskytovatele, jsou účtovány vždy do 14 dnů následujícího měsíce, za necelé měsíce se tyto poplatky neúčtují.
5.3.4. ceny a poplatky za služby, jejichž zprovoznění je dáno dnem registrace služby, jsou účtovány ode dne registrace.
5.4. Je-li účastník v prodlení s úhradou účtované částky po období delší než 1 měsíc, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a služeb až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení poskytování prací a služeb budou účastníkovi účtovány pravidelné měsíční poplatky za pronajatá a propůjčená zařízení a technické prostředky poskytovatele.
5.5. V případě dodávky zařízení má poskytovatel právo dosud nezaplacené nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení pohledávky. Účastník je povinen umožnit přístup k zakoupenému zařízení, u něhož dosud nepřešlo vlastnictví z poskytovatele na účastníka.
5.6. Nemůže-li účastník využívat služeb poskytovatele pro závady, za které sám neodpovídá, má právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, trvala-li závada alespoň 6 hodin. Vrácení poplatků je účastník povinen uplatnit písemně nejdéle do 30 dnů od posledního dne trvání závady.
5.7. V případě, že se účastník domnívá, že poskytovaná služba svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u poskytovatele.
5.8. V případě porušení smluvní povinnosti účastníka zaplatit řádně a včas cenu poskytovaných služeb, je poskytovatel oprávněn účtovat počínaje prvním dnem prodlení až do dne úhrady celé dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody zaplacením úroků z prodlení není dotčeno. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit úrok z prodlení.
5.9. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu na dobu určitou, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši 50% smluvní ceny za službu a to za každý i započatý měsíc zbývající do splnění závazku. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené poskytovatelem a uvedené na vyúčtování.
5.10. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu na neurčitou s dohodnutou minimální dobou trvání smlouvy, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý i započatý měsíc zbývající do splnění závazku. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené poskytovatelem a uvedené na vyúčtování.

6. Reklamace
6.1. Účastník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou službu elektronických komunikací.
6.2. Reklamací na vyúčtování ceny je účastník oprávněn uplatit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování dodáno, je oprávněn reklamaci do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek, poskytovatel je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
6.3. Reklamaci na poskytovanou službu je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.
6.4. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytovaní služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího dodání.
6.5. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel povinen v případě, že dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch účastníka, vrátit mu rozdíl ceny do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Po splnění těchto povinností a uspokojení těchto práv účastníka není poskytovatel poskytující službu povinen uhrazovat účastníkovi služby náhradu škody, který mu vznikne v důsledku přerušení služby.
6.6. Pokud služby bylo možné využít jen částečně, anebo ji nebylo možné využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele poskytující službu, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem zajisti poskytování služby náhradním způsobem. Poskytovatel není povinen uhrazovat účastníku náhradu škody, která mu vznikla v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.
6.7. Účastník je oprávněn uplatnit právo na reklamaci pouze písemně, doporučeným dopisem na adresu poskytovatele. Součástí písemné reklamace musí být identifikační údaje účastníka, jako číslo smlouvy, korespondenční údaje, telefonické spojení a podrobný popis reklamace

7. Doba trvání smlouvy
7.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, na dobu neurčitou s dohodnutou minimální dobou trvání smlouvy nebo na dobu určitou.
7.2. Smlouva může zaniknout:
7.2.1. písemnou dohodou smluvních stran
7.2.2. výpovědí
7.2.3. uplynutím dohodnuté doby
7.2.4. odstoupením od smlouvy
7.3. Účastník je oprávněn vypovědět smlouvu písemně formou doporučného dopisu zaslaného na adresu poskytovatele .
7.3.1. bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 kalendářní měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Toto ustanovení se nepoužije v případě smlouvy uzavřené na dobu určitou
7.3.2. během 30 kalendářních dnů ode dne oznámení změn Ceníku služeb znamenající zvýšení ceny za smluvně poskytované služby účastníkovi. Výpovědní lhůta je pak 15 kalendářních dnů a běží ode dne doručení výpovědi
7.3.3. během 30 kalendářních dnů ode dne oznámení změn těchto Všeobecných podmínek, a to pouze v případě, že provedené změny zásadně mění smluvní vztah, v neprospěch účastníka. Výpovědní lhůta je pak 15 kalendářních dnů a běží ode dne doručení výpovědi
7.4. Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na poslední známou adresu účastníka, za těchto podmínek:
7.4.1. s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů, jestliže je účastník v prodlení s úhradou ceny služeb nebo neplní další povinnosti vyplívající pro něj ze Smlouvy a Všeobecných podmínek, přestože byl na povinnosti odstranit závadný stav Poskytovatelem písemně upozorněn a byla mu k tomu stanovena dodatečná lhůta
7.4.2. bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 kalendářní měsíc
7.4.3. výpovědní lhůty uvedené v čl. 7.4.1. a 7.4.2. běží ode dne doručení písemné výpovědi účastníku. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena 3 den po odeslání. Nevyzvedne-li si účastník zásilku, považuje se výpověď za platnou, třebaže se o ní účastník nedozvěděl.
7.5. Smlouva na dobu určitou vypovědět nelze. Takovou smlouvu lze ukončit pouze písemnou dohodou uzavřenou mezi poskytovatelem a účastníkem. Smluvní strany však mohou od takto uzavřené smlouvy odstoupit dle čl. 7.6., těchto Všeobecných podmínek.
7.6. Poruší-li účastník podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplívající z těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy a neodstraní-li takové podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo elektronické zprávy, je Poskytovatel, oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupené na adresu účastníka.
7.7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud zjistí, že některé předané či převzaté movité věci poskytovatele dle čl.4 těchto Všeobecných podmínek nejsou účastníkem užívány řádně a v souladu s jejich určením. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
7.8. Účastník je oprávněn odstoupit od Smlouvy nezřídí-li Poskytovatel požadovanou službu ani v dohodnutém náhradním termínu. Smlouva zanikne dnem, kdy účastník doručí Poskytovateli písemné oznámení o odstoupení.

8. Přechod vlastnictví a nebezpečí
8.1. Zařízení, které poskytovatel úplatně převádí na účastníka, přechází do vlastnictví účastníka dnem zaplacení dohodnuté kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na účastníka okamžikem převzetí.
8.2.2 Zařízení, které poskytovatel poskytl účastníkovi za zvýhodněnou cenu při uzavření smlouvy na dobu neurčitou s dohodnutou minimální délkou trvání, po uplynutí závazku přechází do vlastnictví účastníka.

9. Důvěrnost informací, ochrana osobních dat o účastnících
9.1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo se je dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy.
9.2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti poskytovatele, je záležitostí účastníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti /např. instalovat šifrovací/ dešifrovací zařízení ke svým zařízením/.
9.3. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o účastníkovi, nutné pro evidenci v systému, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění a §87 zákona č. 127/2005 Sb., elektronických komunikací.
9.4. Souhlasem se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění se pro účely tohoto oddílu rozumí souhlas učiněný buď pomocí elektronických prostředků, zejména vyplněním formuláře v obsahu stránky poskytované na síti Internet nebo formou podpisu účastníka na Smlouvě.
9.5. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat provozní údaje pro vyúčtování ceny za službu poskytnutou účastníkovi. Toto zpracování je možné pouze do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny právně napadeno nebo úhrada vymáhána.
9.6. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, uděluje účastník Poskytovateli po dobu trvání Smlouvy oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s účastníkem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy (zejména informování o nových službách Poskytovatele, průzkumy spokojenosti s objednanými službami, marketingové nebo obchodní akce prováděné Poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy s Poskytovatelem, popřípadě technické zásahy související s poskytováním objednaných služeb prováděné Poskytovatelem nebo Subdodavatelem poskytovatele.
10. Rozhodné právo a příslušnost soudů
10.1. Tyto Všeobecné podmínky a Smlouva uzavřená na jejich základě a práva stran podle této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
10.2. Právní vztahy vzniklé Smlouvou na základě Všeobecných podmínek, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném změní – obchodní zákoník.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek bude nezákonné, neplatné  nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo vynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel i účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonně platnými a vynutitelnými, která se nejvíc blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek.
11.2. V případě neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu, bude zásilka považována na doručenou třetím dnem po jejím prvním prokazatelném odeslání.
11.3. Poskytovatel je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat. O změnách Všeobecných podmínek je Poskytovatel povinen účastníka informovat. Není-li stanoveno jinak, předpokládá se, že účastníku byly oznámeny změny služeb, změny Ceníku služeb a změny těchto Všeobecných podmínek uplynutím lhůty 30 dnů ode dne zveřejnění těchto změn na internetových stránkách Poskytovatele a současného odeslání oznámení o zveřejnění těchto změn na emailovou adresu účastníka. Pokud účastník se změnou nebo změnami nesouhlasí, postupuje se podle čl. 7.3.3. Všeobecných podmínek.
11.4. Do platných Všeobecných podmínek lze nahlížet v sídle Poskytovatele. Na žádost obdrží žadatel kopii Všeobecných podmínek ještě před podpisem Smlouvy. Součástí Smlouvy bude i potvrzení účastníka, že byl s obsahem Všeobecných podmínek seznámen a souhlasí s jejich ustanoveními.

11.5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.leden  2015.
Sídlo Poskytovatele:
Martin Kuchař - Servisnet
Masarykova 336
Koryčany 768 05  
Mobil: 777 674 655
Web: www.serviscomputer.cz/internet-korycany
Mail: info@serviscomputer.cz 
Hlášení poruch a závad: